PLASMA MODIFICATION OF CARBON NANOWALLS INDUCES TRANSITION FROM SUPERHYDROPHOBIC TO SUPERHYDROPHILIC


01.12.2021

Evlashin S.A., Bondareva J.V., Aslyamov T.F., Lyulin Y.V., Ouerdane H., Maslakov K.I., Mironovich K.V., Tarkhov M.A.

Nanotechnology. 2021. Т. 32. № 43. С. 435706.


Возврат к списку