PREDICTION OF THE EFFECTIVE PERMITTIVITY OF FOAM POLYMER MATERIALS


01.12.2021

Lavrov I.V., Bardushkin V.V., Yakovlev V.B., Bardushkin A.V.


Semiconductors. 2021


Возврат к списку